Föreningen

Om Oss

Valley River Linedancers bildades 2021 och är en ideell förening med säte i Avesta Kommun. Vi bedriver kursverksamhet i södra dalarna och angränsande län. Vi har för närvarande kurser i Österfärnebo, Hofors, Runhällen och Möklinta.

Föreningen är medlemmar i Svenska Danssportförbundet (SDF), Bergslagens Danssportförbund(BDF) & Riksidrottsförbundet SISU (RF-SISU). Vårt ändamål är att bedriva idrottslig verksamhet i linedance i enlighet med "Svenska Danssportförbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund.

Föreningen är ansvars- och olycksfallsförsäkrad och medlemmar som deltar i föreningens verksamhet är licensförsäkrade. Vi har licens för musikanvändning via STIM och SAMI.

Föreningens verksamhet bedrivs på ett demokratiskt sätt med positiv psykisk, socialt och kulturellt inflytande på allmänheten genom kurser, information och dansuppvisningar. Föreningens mål är att främja dansen i föreningen för att ha roligt, må bra och utveckla människor under hela livet, att sprida kunskap och öka intresset för linedance som dansform, att informera om dansens positiva hälsofördelar och att öka insikten om att danssport är idrott.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

Styrelsen

Precis som du och jag

ORDFÖRANDE: Per Svensson (Gysinge)

KASSÖR: Lena Prochazka (Skogsbo)

LEDAMOT/SEKRETERARE: Eleonor Halsius (Horndal)

LEDAMOT: Eva Lindberg (Hofors)

SUPPLEANT: Linda Larsson (Runhällen)

Stadgar

Våra Riktlinjer

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Dansföreningen Valley River Linedancers har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med "Svenska Danssportförbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund", se bilaga med särskild inriktning

Föreningens verksamhet bedrivs på ett demokratiskt sätt med positiv psykisk, socialt och kulturellt inflytande på allmänheten genom kurser, information och dansuppvisningar. Föreningens mål är att främja dansen i föreningen för att ha roligt, må bra och utveckla människor under hela livet, att sprida kunskap och öka intresset för linedance som dansform, att informera om dansens positiva hälsofördelar, att öka insikten om att danssport är idrott.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Dansföreningen Valley River Linedancers (DVRL)

Föreningens organisationsnummer: 802536-4202

Föreningen har sin hemort/säte i Avesta kommun.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen är medlem i Svenska Danssportförbundet (DSF) och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i DSF blir föreningen även medlem i distriktet RF-SISU Dalarna samt i DSF-distriktet Bergslagens Danssportförbund

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF, DSF eller vederbörande RF-SISU-distrikt eller danssportdistrikt är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6 § Firmateckning

Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, specialidrotts­distriktsförbund, RF-SISU distrikt, specialförbund eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller vederbörande speci­alförbunds stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisions­berättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till DSF.

2 kap Föreningens medlemmar

1 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, dansens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till DSF.

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen,
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §,
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet och uppvisningar

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling representerar medlem sin förening för det grenområde denne har tävlingslicens.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs DSF:s godkännande.

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till DSF, får medlemmen delta endast om DSF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

4 § Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under ett kalenderår får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen.

5 § Uteslutning m.m.

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, dansens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

6 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till DSF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3 kap Årsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast sex veckor före mötet och förslag till föredragningslista senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud som ska vara annan röstberättigad medlem. Ombud får enbart företräda en annan medlem. Ombud ska vid årsmöte uppvisa fullmakt från den medlem hen företräder. Medlem har alltid rätt att senast vid årsmötets början återkalla sin fullmakt.

Vårdnadshavare har rätt att företräda sina omyndiga barn.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år;
 • att medlemskap för ny medlem har beviljats minst fyra veckor före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter för ny medlem har betalats senast fyra veckor före årsmötet och för föregående års medlem senast 3 dagar före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av två år (vartannat år)

b) föreningens kassör för en tid av två år (vart annat år, året efter val av ordförande)

c) en till två ledamöter för en tid av två år

d) en suppleant för en tid av ett år

e) en revisor jämte revisor suppleant för en tid av ett år (styrelsens ledamöter får ej delta)

f) ordförande i valberedningen för en tid av ett år och två ledamöter för en tid av två år

g) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

7 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på och anslås föreningens hemsida eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning

1 § Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

Valberedningen ordförande ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap Revision

1 § Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen

1 § Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande och kassör samt 2 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar - svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 § och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap Övriga föreningsorgan

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Styrelsen får vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

2 § Instruktioner

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper har.

3 § Budget och verksamhetsplan

Tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

4 § Återrapportering

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.


Bilaga

Svenska Danssportförbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund*

Fastställd FM 2010, Rev FM 2014, Rev FM 2015, Rev FM 2016

Svenska Danssportförbundet ska arbeta efter de gemensamma normer och riktlinjer som finns inom den svenska idrottsorganisation och som Riksidrottsförbundet ger uttryck för i "Idrotten vill". Den svenska idrottsrörelsen har samlats bakom visionen "Svensk idrott - världens bästa". En viktig bas i detta arbete är följande:

Danssport är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Danssport består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Svenska Danssportförbundet med tillhörighet i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå.

 • Med barnidrott menar vi danssport upp till 12 års ålder. Med ungdomsidrott avser vi danssport för tonåringar och unga vuxna 13-20 år. Vuxenidrott är danssport för dem som är över 20 år.
 • Inom barnidrotten ger vi möjlighet till lek och att prova på våra danser. Det är viktigt att ge en allsidig utveckling. Tävling är en del av leken och ska ske på barnens villkor.
 • I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
 • I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.
 • I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat tjänar som sporre.

Vi är en samlad danssportsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla föreningar, distrikt, centrala funktioner, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan som ger inspiration och utveckling. Inom DSF respekterar vi varandras roller och verksamhetsvillkor.

Danssporten och Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). DSF tar i möjligaste mån hänsyn till FN:s internationella rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Viss dans för personer med funktionsnedsättning är idag organiserad inom Svenska Handikappidrottsförbundet.

Svenska Danssportsförbundets verksamhetsidé

Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja dansen och danssporten i Sverige i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning. Vi bedriver vår dansidrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utveckla människor under hela livet.

Svenska Danssportförbundets vision

Visionen är "DSF - för alla i tävlings-, motions- och socialdans".

Svenska Danssportförbundet vill framgångsrikt organisera all dans, vi vill ha hundratusen medlemmar i starka föreningar där alla finner mening och glädje. Utveckling, gemenskap och gott ledarskap är en självklarhet.

Svenska Danssportförbundets värdegrund

Värdegrunden utgörs av de tre ledorden Glädje, Engagemang och Öppenhet.

Glädje

Glädjen är den starkaste drivkraften för att dansa. Vi bedriver och utvecklar all verksamhet för att ha roligt, må bra och prestera mer. Vi skapar dansglädje genom att delta, se på och leda.

Engagemang

Vi utvecklar vår verksamhet för att få engagemang i alla led - bland dansare, föräldrar, funktionärer, ledare och andra medlemmar. Alla medlemmar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet. Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde.

Öppenhet

Danssporten ska präglas av öppenhet och likabehandling. Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Vi accepterar inte kränkande särbehandling.

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. DSF har tagit den som grund för Dansen Vill som bl.a. innehåller texten i denna bilaga.

(1 kap 1 §* RF:s stadgar
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.


GDPR 

Personuppgiftshantering för VRL enligt GDPR

Från och med 25 maj 2018 ersätts PUL av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. Även Dansföreningen Valley River Linedancers omfattas av denna förordning och vi vill här informera våra medlemmar om vår hantering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter använder vi?

Vi lagrar följande personuppgifter: namn, personnummer, mobiltelefonnummer samt i förekommande fall foton och filmer.

Vad används personuppgifterna till?

Klubben använder personuppgifter i medlemsregistret. För att säkerställa betalning av medlems- och kursavgifter använder vi personnummer. Vi rapporterar personuppgifter till Sisu (Svenska idrottsrörelsen Studieförbund)/Idrott-online och Svenska Danssportförbundet. Detta görs för att få bidrag till att utveckla vår verksamhet, utbilda klubbens ledare samt stärka danssporten i Sverige.

För att kunna sprida dansglädje samt attrahera nya medlemmar vill vi ha en levande webbplats och Facebooksida. Därför publicerar vi där foton och filmer från danstillfällen och klubbkvällar. Vill du inte finnas med på nya eller gamla foton och filmer vänligen meddela dataskyddsombudet eller fotografen. Klubben tillmötesgår dina önskemål gällande detta i största möjliga mån men vi är alla människor och ibland kan det hända att bildmaterial publiceras av misstag. Därför rekommenderar vi dig som absolut inte vill synas på dessa plattformar att regelbundet gå igenom materialet som läggs ut samt specificera datum och album vid eventuell felhantering för borttagning.

Klubben kan inte ställas ansvarig för foton och filmer som medlemmar väljer att dela eller sprida på sina egna webbplatser eller Facebooksidor.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar medlemmars och kursdeltagares personuppgifter innevarande samt föregående kalenderår, alltså under medlemskapets tid samt ytterligare ett kalenderår.

Hur sprids personuppgifter inom eller utanför klubben?

Personuppgifter hanteras/ses av de de personer som tar emot anmälningar för kurser, samt föreningens kassör. Namn och personnummer delges externt till Sisu/Idrott-online.

Vilka rättigheter har den som lämnar personuppgifter?

Den som lämnar personuppgifter till klubben har fortfarande kontroll över sina egna personuppgifter och dessa personuppgifter kan rättas, raderas, eller fås ut på medlemmens begäran.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Dansföreningen Valley River Linedancers, dvs den roll som du vänder dig till om du har frågor eller vill begära någon av dina rättigheter runt personuppgifter, är för närvarande Eleonor Halsius. Du når ansvarig via e-post till valleyriverlinedancers@gmail.com

/Styrelsen Dansföreningen Valley River Linedancers

2021-08-13