.

MUSIK, LJUD & PULS/RYTM

HAR BETYDELSE FÖR DITT BARNS UTVECKLING

Dans under hela graviditeten stimulerar fostrets sinnen och därigenom medför att hjärnan utvecklas och får näring, Dansen ger dig och ditt barn repetitiva rörelser som kommer att vara bekanta och tröstande för ditt barn, uppmuntra bindning och hjälpa till att lugna - en stor fördel för dig och ditt barn

I MAMMAS MAGE

Ditt barn föds med de tre musikaliska delarna rörelse, ljud och puls/rytm integrerade i sitt känselsinne och barnet perceptionssystem börjar utvecklas redan långt före födelsen, ett av barnets tidigaste sinnesintryck sägs vara det rytmiska ljudet av mammas hjärtslag, som följer barnet oavbrutet från och med de första månaderna i magen.

Modern och barnets gemensamma rytm ligger kring 120 per minut. Det är människans normala gångtakt, alltså två steg per sekund. Rytmer kring 120 per minut är också vanliga i pop, dansbandsmusik, jazz och klassisk musik

Genom mammans kropp överförs en viss rörelserytm och redan här börjar barnet lära sig grund till en kommande egen kroppsrörelse. Barnet balanserar och parerar i mammas mage detta kan man jämföra med en ryttare på hästens rygg. När barnet väl kommit till världen fortsätter detta genom att man hissar, snurrar och ex låter det rida på ett vuxet knä.

Under graviditeten stimulerar dina rörelser åtskilliga sinnen; hörseln, balansen, känseln och inte minst, det så kallade ledsinnet - det som gör att barnet känner kroppens rörelser, som att knän böjs eller sträcks. Mammans rörelser förmedlas till barnet som rytmiska upplevelser vilka signalerar trygghet.

När den lilla kommit till världen reagerar han/hon reflexmässigt på ändrade ställningar, men i och med att hen utvecklas lär hon sig att kontrollera sina rörelser allt bättre.

Genom rörelse, rytm & musik tränar det lilla barnet balans, koncentration, koordination och lär sig begrepp som rör rummet, tiden och kraften. barnet tränar upp sitt sinne för ljud, rytm och förtydligar sitt kroppsspråk samtidigt som som kroppen stärks.

DET LILLA BARNET

Spädbarnets hjärna är extremt känslig för lingvistiska ljud och reagerar omedelbart på förälderns röst När spädbarn hör sina föräldrar prata så aktiveras inte bara hjärnans språkcentra utan även områden i hjärnan som styr barnets motorik. Barnet lär sig sedan att använda de andra sinnena utifrån förmågan att hantera hörselsinnet Det är därför bra att vänja barnet redan tidigt med musik, ljud och puls/rytm eftersom de är viktiga för barnets kommunikation

Vi föds som musiska människor, redo att utveckla vår musikalitet och våra sociala färdigheter och det nyfödda barnet är direkt efter födseln förberett och inställt på språklig kommunikation och deltar i samspel med omgivningen genom bland annat kroppsrörelser, blickar, munrörelser och ljud.

Barnet kan känna igen sång och musik som de hört under fosterstadiet under lång tid framöver det kan medföra en fördel för ditt föräldraskap, speciellt i det tidiga stadiet. Om barnet känner igen en låt så kan det vara lugnande eller roligt för hen samtidigt som du lär känna din bebis och bandet mellan er två stärks,

Under de första åren i barnets liv är inlärningsförmågan på topp, barnen registrerar alla ljud och nyanser och redan från födseln kan barnet urskilja moderns röst från andra. Det är därför viktigt att modern tidigt börjar kommunicera med sitt barn, använda rösten i olika tonlägen, härma barnets ljud och sjunga/tala så mycket som möjligt till sitt barn. Det är på detta sätt vi kommunicerar med spädbarnen.

En del föräldrar påstår att de inte "kan" sjunga och därför avstår. Detta är dock ett stort misstag eftersom barnet är som allra mest mottagligt för inlärning under sitt första år i livet och musiken som ofta kommer innan talet är viktigare än många tror. Det viktigaste för barnet är inte hur "vackert" man sjunger utan hur uppmärksamt och glädjefullt vi svarar på barnets olika ljud. Barnet känner igen rösten, blir trygg och lyssnar mer till nyanserna och det välbekanta i rösten än till förälderns tonsäkerhet .

Vid 4 månaders ålder kan barnet härma genom att jollra i samma tonläge som föräldrarna och vid 9-12 månaders ålder kan barnet nynna på delar av melodier hen har hört sedan födseln.

Största delen av den känslomässiga kontakten mellan en förälder och dess spädbarn sker med hjälp av ljud. En god känslomässig kontakt skapar därför en större ljudutveckling och hjälper barnet att lära sig fler ljud. Den känslomässiga kontakten mellan barnet och den vuxne måste fungera bra för att barnet ska kunna utvecklas normalt och tryggheten man ger sitt spädbarn genom kroppskontakt är en förutsättning för att barnet ska kunna uppfatta förälderns röstnyanser och imitera dem.

SÅNGEN

Sånger stärker barnets förmåga att tänka i ord och när man lyssnar till sång och rim utvecklar man båda hjärnhalvorna. Kända barnsånger och rim medverkar starkt till att förbereda barnets hjärna för att lära sig språk. Barn känner igen melodier långt innan de förstår orden, sången hjälper dom att lära sig ljuden och betydelsen av orden. De försöker härma ljuden och börjar röra sig till musiken så snart de kan. Genom att sjunga till barnet om det man håller på med, prata i olika tonlägen, samt använda ramsor och olika kroppsrörelser skapas en tillit och trygghet mellan dig och ditt barn.

Sånger med rörelser hjälper barnet att lära sig sångerna snabbare och förstå mer av texten. Barnets koncentrationsförmåga ökar då barnet koncentrerar sig för att komma ihåg både text, rytm och melodi.


MOTORIKEN

Språket utvecklas ur behovet av att kommunicera med sina medmänniskor hur det utvecklas beror på både miljö och barnets egenskaper. Språk och kommunikation utvecklas i samröre med annan utveckling. Varje typ av kommunikation kräver en rörelse som ibland är mycket liten. Därför är motoriken en förutsättning för kommunikation. Motoriken har betydelse för språkutveckling, begreppsuppfattning, ordförråd och språkljudsutveckling.


SINNET

Våra sinnen används för att inhämta information från omgivningen. Information som hjälper oss att orientera oss, samt förstå och leva i vår omgivning

När barnet föds är sinnena är vidöppna. Bebisen hör föräldrarösten som talar mjukt. Förnimmer ljuset som letar sig in från fönstret. Känner lukten av förälder, känslan av omfamnande armar, värmen från förälderns kropp. Allt sådant är barnets hjärna förberedd på att ta emot och registrera. Barnets känslor och förnimmelser fyller en viktig funktion.

Man brukar säga att människan har fem sinnen att upptäcka världen med, syn, hörsel, känsel, smak och doft. Redan då vi föds finns dessa fem sinnen på plats men de är olika utvecklade. Några av våra sinnen börjar vi att använda redan innan vi föds vilket ger oss erfarenheter från magen andra sinnen utvecklas senare

Våra sinnesintryck ligger tillsammans med motivation, intresse och hjärnans utveckling till grund för vår perception, vår tolkning av omvärlden. Hur våra barn mår, hur de beter sig och hur vi bör behandla dem är alltså till viss del påverkat av hur väl deras sinnen fungerar.

Att kunna integrera olika sinnesintryck är viktigt för ett spädbarns utveckling och för deras perception av omvärlden Vi hjälper barnet att mogna och utvecklas genom att prata med bebisen, leka och sjunga, lyssna på musik, blåsa på magen, smeka fötterna. Det ger barnet en bra möjlighet att bygga upp sin självkänsla och förståelse för omvärlden. Det behöver det, för att stå väl rustad att stå emot det snabba tempot i samhället. 

SPRÅKET

De vuxna i barnets närhet gynnar barnets språkutveckling genom att tolka, upprepa och att ge barnet talutrymme och tid för samtal. Språkutvecklingsprocessen är en som en öppen process, i vilken man aldrig slutar utvecklas.

Språket utvecklas genom att barnet lär sig se, känna, höra och göra, därför bidrar synen och hörseln till hur barnets språk utvecklas. Barn lär sig kommunicera genom vardaglig samvaro och i samtal med för barnet viktiga personer. De vuxna i barnets närhet gynnar barnets språkutveckling genom att tolka, upprepa och att ge barnet talutrymme och tid för samtal. Språkutvecklingsprocessen är en som en öppen process, i vilken man aldrig slutar utvecklas

Små barn är extremt socialt intresserade, social interaktion och fysisk närvaro i kombination med tal inte bara kickar igång språkinlärningen utan påskyndar också hjärnutvecklingen

Spädbarnet får byggstenarna till språket genom lyssning men för att lära sig ett språk är social interaktion mellan spädbarn och förälder helt avgörande. I samspelet mellan barn och vuxna lär sig barnet vilka byggklossar som är rätt, vilka ljud språket innehåller och hur grammatiken fungerar. Föräldrar som pratar mycket med sin bebis samtidigt som de har ögonkontakt resulterar i en snabbare språkinlärning och ett större ordförråd. Föräldrar kan förstärka inlärningen genom att prata på ett "förälderligt" och kärleksfullt sätt samtidigt som de saktar ner talet, höjer och sänker rösten och betonar orden mer.